SenCXM - BASIC - Call Center

100.000/User/Month

 • Hỗ trợ module Call Center
 • Hỗ trợ module Giám sát, Thống kê báo cáo
 • Đầu cuối Agent
 • Giao tiếp làm việc Agent
 • Hỗ trợ module Ghi âm cuộc gọi
 • Hỗ trợ module bán hàng Telesales
 • Hỗ trợ module bán hàng AutoCall
 • Hỗ trợ module SMS Marketing (*)
 • Hỗ trợ module SMS Brandname (*)
 • Hỗ trợ module Ticket System
Xem chi tiết
SenCXM - Sales

300.000/User/Month

 • Hỗ trợ module Call Center
 • Hỗ trợ module Giám sát, Thống kê báo cáo
 • Đầu cuối Agent
 • Giao tiếp làm việc Agent
 • Hỗ trợ module Ghi âm cuộc gọi
 • Hỗ trợ module bán hàng Telesales
 • Hỗ trợ module bán hàng AutoCall
 • Hỗ trợ module SMS Marketing (*)
 • Hỗ trợ module SMS Brandname (*)
 • Hỗ trợ module Ticket System
Xem chi tiết
SenCXM - Service

300.000/User/Month

 • Hỗ trợ module Call Center
 • Hỗ trợ module Giám sát, Thống kê báo cáo
 • Đầu cuối Agent
 • Giao tiếp làm việc Agent
 • Hỗ trợ module Ghi âm cuộc gọi
 • Hỗ trợ module bán hàng Telesales
 • Hỗ trợ module bán hàng AutoCall
 • Hỗ trợ module SMS Marketing (*)
 • Hỗ trợ module SMS Brandname (*)
 • Hỗ trợ module Ticket System
Xem chi tiết
SenCXM - Full

Contact

 • Hỗ trợ module Call Center
 • Hỗ trợ module Giám sát, Thống kê báo cáo
 • Đầu cuối Agent
 • Giao tiếp làm việc Agent
 • Hỗ trợ module Ghi âm cuộc gọi
 • Hỗ trợ module bán hàng Telesales
 • Hỗ trợ module bán hàng AutoCall
 • Hỗ trợ module SMS Marketing (*)
 • Hỗ trợ module SMS Brandname (*)
 • Hỗ trợ module Ticket System
Xem chi tiết